The Cathedral iconostasis

Didymoteicho / History-New Times

870. The Cathedral iconostasis
The carved wooden icononostasis in the Cathedral of Agios Athanasios in Didymoteicho (1834).

Paraskevas Konortas
871 Next photo